Energie a příroda

Nové energetické předpisy
Ekodesign a energetické štítky

Nově jsou zavedeny předpisy EU, které se zabývají ekodesignem a energetickými štítky, kdy u tepelných zařízení hraje významnou roli právě energetická účinnost.

Legislativní požadavky na ekodesign

Záměrem „ekodesignové“ směrnice (2009/125/ES) je optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při současném zachování jejich funkčních vlastností. Prováděcími předpisy této směrnice jsou např. nařízení Komise (EU) 813/2013 a 814/2013. Nařízení Komise (EU) 813/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem max. 400 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW. Nařízení Komise (EU) 814/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem max. 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem max. 2 000 l. Tyto předpisy představují energetickou účinnost v jiném pohledu, než jak ji známe a jak byla doposud vyjadřována. V režimu vytápění přibylo slovíčko sezonní, tzn. že správným názvem je nyní „Sezonní energetická účinnost vytápění“, což je jakýsi průřez funkcí a chováním výrobku v různých režimech chodu včetně odstávky.

Sezónní účinnost je tedy váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie ve stand-by režimu a dále také statická tepelná ztráta. Podstatným rozdílem oproti minulosti je to, že energie (mimo elektrické) v palivu je vztahována ke spalnému teplu (dříve k výhřevnosti) a samotná el. energie je násobena koeficientem 2,5, který reprezentuje dohodu o účinnosti výroby el. energie na úrovni 40 %. Hlavním přínosem aplikování této metodiky je reálné porovnání různých typů výrobků, např. elektrokotlů, plynových kotlů, tepelných čerpadel, jak na tom jsou s energetickou účinností ve vztahu k celkové sumě spotřebovávané energie. Současně toto porovnání poskytuje koncovému zákazníkovi snadnou orientaci v tom, který výrobek, resp. technologie je v globálu úspornější.

Ekodesign zároveň stanovuje minimální požadovanou úroveň kritérií , která bude pro výše jmenované výrobky vyžadována od 26. 9. 2015.

Energetické štítky

Směrnice pro energetické štítky (2010/30/EU) se vztahuje na výrobky spotřebovávající energii a jejím záměrem je standardizovat způsob označování výrobků energetickými štítky a způsob uvádění normalizovaných informací o výrobku. Směrnice navazuje na ekodesignovou směrnici. Prováděcími předpisy této směrnice jsou např. nařízení Komise (EU) 811/2013 a 812/2013.

Nařízení Komise (EU) 811/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW.

Nařízení Komise (EU) 812/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem nejvíce 500 l.
Tato nařízení navazují na ekodesignovou směrnici a v něm uvedená minimální požadovaná kritéria, která se dále rozvádějí do škály tříd podle dosahované úrovně účinnosti, viz příloha II Nařízení (EU) 811/2013.

Podle uvedeného zatřídění je výrobek označen energetickým štítkem:

Legenda:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;
II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
III. funkce vytápění;
IV. třída sezonní energetické účinnosti vytápění, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;
V. jmenovitý tepelný výkon v kW, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;
VI. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Třídy energetické účinnosti ohřevu vody jsou uvedeny v příloze II Nařízení (EU) 812/2013.

Podle uvedeného zatřídění je výrobek označen energetickým štítkem:

Legenda:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;
II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;
III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem;
IV. třída energetické účinnosti ohřevu vody stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;
V. roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;
VI. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostření v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;
VII. u konvenčních ohřívačů vody schopných pracovat pouze v době mimo špičku může být doplněn piktogram.

Výše zmíněná nařízení Komise taktéž obsahují pravidla a kritéria dohledu nad trhem, konkrétně stanovují maximální možné odchylky vlastností, které musejí být dodrženy v případě prováděných kontrol. Např. sezonní energetická účinnost vytápění ηs a energetická účinnost ohřevu vody ηwh nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.

 Příklad energetického štítku

 

Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda výroby elektrické energie přeměnou slunečního záření na elektřinu. Je to nejrychleji se rozvíjející odvětví výroby elektrické energie. Nárůst výroby elektřiny činí celosvětově každý rok asi 50%.

Princip je v podstatě jednoduchý. Fotony slunečního záření dopadnou na fotovoltaický článek a vyrazí svou energií elektrony z pevných vazeb. Tyto volné elektrony jsou odvedeny za pomoci elektrod buď ke spotřebiči nebo k akumulátoru. Fotovoltaické články se spojují do fotovoltaických panelů, které vyrábějí stejnosměrný proud. Soustava proto musí být doplněna o střídač, který vyrobenou energii převede na proud shodný s distribuční sítí.
Solární panely se prodávají ve formě fotovoltaické stavebnice, která obsahuje všechny potřbné komponenty.

Výhody

  • Návratnost díky dotacím
  • Snadná údržba a nízké provozní náklady
  • >Ekologický provoz
  • V celosvětovém měřítku dopadá na povrch země tolik sluneční energie, že je schopna pokrýt potřebu lidstva


Nevýhody

  • Vyšší pořizovací cena a instalace
  • Výkon ovlivněn počasím a denní dobou – noc, mlha, déšť, sněžení
Tvorba www stránek