Provádění servisních prohlídek dle KD Trade Praha s.r.o.

 

 

1. Při příchodu ke spotřebiči si nutno vyžádat dokumentaci o užívání spotřebiče (záruční list, kontroly a čištění spalinových cest, revize elektro, plynu a podobně..)

2. Nutno provést vizuelní kontrolu spotřebiče, zdali je vše v pořádku a bez mechanických poškození.

3. Jedná-li se o spotřebič kategorie B – otevřená spalovací komora, nutno seznámit uživatele kotle o instalaci detektoru CO, popřípadě provést test detektoru CO a provést měření dle TPG 70401 resp. 4Pa test. Výsledek měření přiložit k faktuře.

4. Kontrola dostatečného přísunu vzduchu do místa instalace spotřebiče, popřípadě vyčištění přivětrávacích otvorů a vše překontrolovat s TPG 70401, především velikosti přivětrávacích otvorů.

5. Sejmutí oplechování (krytů) spotřebiče a jejich očištění čistícím přípravkem.

6. Uzavření a vyzkoušení všech kohoutů u spotřebiče, včetně kontroly dostupnosti a ovladatelnosti plynového ventilu.

7. Po uzavření kohoutů topení, vypustíme spotřebič od topného média.

8. Dále nutno zkontrolovat a dotlakovat expanzní nádobu ve spotřebiči na hodnotu 0,75 kPa.

9. Nutno zkontrolovat alespoň vizuelně, počet radiátorů, průměry trubek čímž vyloučíme možné zvyšování tlaku vody nad přípustnou mez a rovnou doporučíme adekvátní velikost externí expanze.

10. Nutno zkontrolovat a dotlakovat expanzní nádobu od užitkové vody na hodnotu 250 – 300 kPa

11. Provedeme demontáž primárního výměníku, především u atmosférických provedení a za pomoci vody a čistících přípravků ho vymyjeme. Pro dokonalé vyčištění můžeme použít i wap čištění, opatrně aby nedošlo k poškození a zohýbání lamelek výměníku.

12. U kondenzačních spotřebičů primární výměník vyčistíme plastovým kartáčem od hrubých nečistot, řádně pročistíme i mezery mezi závity výměníku a poté výměník prolijeme vodou v průběhu všech závitů výměníku.

13. Vyčistíme a vypláchneme velmi důkladně hořák, včetně trysek hořáku a difuzorů. Čistíme kartáčky.

14. U přetlakového hořáku očistíme mechanicky jeho povrch a řádně ho vytřeme vlhkým hadrem. Provedeme jeho kontrolu, zdali není poškozen.

15. Nutná kontrola a očištění zapalovací a ionizační elektrody ocelovým kartáčem (toprnářské rouno). V případě opotřebení vyměnit.

16. Nutno očistit veškeré vnitřní vybavení spotřebiče(trubky, čerpadla, armatury, rámu atd.)

17. U kondenzačního spotřebiče nutno vyčistit a vypláchnout sifon ve spotřebiči + vyčistit celé vedení odchodu kondenzátu (hadice).

18. Pokud zjistíte, že do odvodu kondenzátu je zaústěn jakýkoli přetlakový ventil 3, 6, 10 bar, je zcela nezbytné je od sebe oddělit. Odvod kondenzátu musí být přerušen a s vlastním sifonkem.

19. Provedeme kontrolu a vyčištění filtrů na užitkové vodě a topení. Pokud nejsou instalovány, nutno zajistit, aby nedošlo k poškození spotřebiče zanešením od hrubé nečistoty.

20. Kontrola pospojení trubek pod kotlem zemnícím kabelem, pokud tak není, nutno zajistit ihned.

21. Spotřebič za studena dopustit na 150 kPa, odvzdušnit veškeré radiátory a po odvzdušnění nutno opětovně dopustit na 150 kPa. Zákazníkovi vysvětlit dopouštění a nechat ho, ať si zkusí sám dopustit vodu.

22. Dále je nezbytně nutné provést kontrolu a nastavení tlaků plynu na hořáku pomocí U-manometru dle typu spotřebiče viz návod na údržbu spotřebiče. Nastavení provedeme v minimálním výkonu, ale také v maximálním výkonu.

23. U přetlakového hořáku použijeme analyzátor spalin, který vložíme do měřícího hrdla k tomuto účelu určeného a provedeme rozbor spalin v minimálním, tak v maximálním výkonu na obsah CO2 ve spalinách dle požadavků viz návod na údržbu. Záznam z měření připevníme ke spotřebiči.

24. Nyní provedeme kontrolu všech těsností vody a plynu ve spotřebiči, případné netěsnosti okamžitě přetěsníte.

25. Pokud zjistíte poškozené, nebo vadné díly ve spotřebiči, proveďte jejich výměnu, ihned.

26. Nutno zkontrolovat diagnostiku spotřebiče, nastavení topného výkonu, doběhu čerpadel, chybovosti a vše řádně nastavit.

27. Nutná kontrola připojení elektrické energie ve spotřebiči.

28. Nutná kontrola připojení odvodu spalin od spotřebiče, upozornění zákazníka na nutnost kontrolního otvoru a jiných náležitostí u spalinové cesty.

29. Nutná kontrola svodů pojistných ventilů 3, 6, 10 bar do odpadu, pokud není, upozornit majitele na tuto skutečnost a provést nápravu.

30. Pokud je instalován zásobník TUV, je nutnost provést kontrolu anodové tyče jejím vyjmutím ze zásobníku a vizuelní kontrolou zhodnotit její výměnu.

31. Nutná kontrola pospojení vývodů na zásobníku zemnícím kabelem, pokud není, ihned zajistěte.

32. Doporučte zhotovení podlahové vpusti v místě instalace spotřebiče.

33. V neposlední řadě vyzpovídejte zákazníka o stavu užitkové vody. Pokud bude kvalita užitkové vody špatná (vápenitá, železitá…), nutno doporučit úpravu vody! Na zanešené výměníky není poskytnuta záruka výrobce, nutno seznámit s touto skutečností majitele.

34. Dále nutno vysvětlit obsluhu spotřebiče majiteli.

35. Prověřit veškeré funkce spotřebiče, topení a ohřev TUV, vše vyzkoušet i s majitelem a s jeho souhlasem vypsat fakturu s protokolem.

36. V poslední řadě zhodnotit stav spotřebiče s majitelem, upozornit majitele co ho čeká a nemine, popřípadě co je nutné řešit ihned a co bude potřeba při příští prohlídce.

37. Vyplňte záznam v záručním listu o provedení prohlídky a pokud je spotřebič v záruční lhůtě, vyplňte a zašlete výrobci kartu o provedení prohlídky s podpisem zákazníka.

38. NOVĚ OD RUKU 2016 technik vylepí na kotel termín příští pravidelné servisní prohlídky.

 

Předpoklady pro uvedení spotřebiče do provozu

Při uvedení kotle do provozu (dále jen „UDP“) servisní firmou, musí být topný systém montážní firmou nainstalován a připraven k provozu, kompletně elektricky zapojen a napuštěn topnou vodou.

K dispozici musí být platné revizní zprávy elektroinstalace, resp. spalinové cesty a přívodu plynu, je-li toto součástí instalace, palivo v dostatečném množství především u LPG a potřebná pomocná energie (elektrický proud). Konkrétní termín pro UDP bude stanoven na základě dohody s objednavatelem. Pokud není zajištěna připravenost pro UDP, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli a společně dohodnou realizaci všech nedokončených prací. Dojde-li mezi objednatelem a servisním technikem k dohodě na dokončení elektroinstalačních a jiných prací souvisejících s kompletací instalace, bude servisní firma fakturovat objednateli částky za provedené práce ve smyslu tohoto ceníku v příslušných hodinových sazbách.

K UDP kotle Fondital , je z naší strany osvědčené a doporučené, aby servisní technik, byl přizván ke konzultaci a celkové kompletaci systému. Taková návštěva technika trvající cca 1-2 hodiny před samotným UDP dokáže odhalit případné drobné nedostatky (chybějící snímače, chybné hydraulické nebo elektrické propojení  a pod.), a tak předejít neúspěšnému UDP.

Tím se šetří náklady objednatele a je možné lépe plánovat práce všech techniků podílejících se na UDP. Tato služba je fakturována ve smyslu hodinových sazeb. Jakákoliv objednávka servisních prací je podmíněna stanovením kontaktní osoby, která je od servisního technika oprávněna převzít práce provedené podle objednávky i odborně posoudit případné vícepráce. Převzetí všech provedených úkonů musí být písemné, na protokolu vyplněném servisním technikem v místě instalace. Tento protokol je pak podkladem, jak pro pozdější předání instalace, tak pro vystavení daňových dokladů za provedené práce.

Topný systém se musí nacházet v České republice a musí být dosažitelný bez obtíží osobním vozem, napuštěn topnou vodou a provedena topná zkouška systému s protokolem. Pokud se bude jednat o destinaci se špatnou vodou, nutno doložit i protokol o provedení její úpravy.

 

 

Tvorba www stránek