Záruční podmínky

Magnetický filtr ULTIMA MG1 je určen pro instalaci do potrubí topného systému. Jedná se o vysoce efektivní filtr využívající technologii, která kombinuje efekt odstředivého účinku rychle rotující topné vody se speciálně navrženým magnetem.
ULTIMA MG1odstraňuje všechny druhy nečistot, které se v topném systému vyskytují a pomáhá jej udržovat v optimálním provozu. Dostatečný průtok topné vody soustavou je zajištěn i v případě, že je filtr zcela zaplněn nečistotami.
Nahromaděné kaly a nečistoty lze jednoduše odstranit vysunutím vnitřního těla filtru včetně magnetu a otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části filtru.

Další nespornou výhodou magnetického filtru ULTIMA MG1 je možnost aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru. Cirkulace topné vody a speciální vnitřní konstrukce fitru zajistí dokonalé promíchání topné vody s nalitým inhibitorem.

 mg1

  • Vysoký účinnek zachytávání nečistot a kalů
  • Velice jednoduchá instalace
  • Možnost variabilní montáže
  • Vysoký filtrační výkon
  • Žádné riziko ucpání
  • Rychlé a snadné čištění
  • Systém pro rychlé uchycení
  • Nesnižuje průtok vody v topném systému
  • Maximální provozní tlak 3 bar
  • Maximální teplota otopného média 90 °C

 


                      

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUKA NA VÝROBEK
Vztahuje se pouze na vady vzniklé následkem vadného provedení a vadou materiálu. Záruka se nevztahuje (je vždy konkretizováno v příslušném záručním listě) v případě:
-  vznikla‐li vada z důvodu nedodržení předpisů, pokynů a norem uvedených v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku
- vznikla‐li vada zásahem neoprávněné osoby, chybnou obsluhou, neprováděnou údržbou nebo provedením servisní prohlídky neoprávněnou osobou/servisní firmou.
- jde‐li o opotřebení výrobku způsobené běžným užíváním nebo o mechanické poškození
- vznikla‐li vada elektrickým přepětím nebo podpětím
- v případě vad nebo škod vzniklých živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy (bouřka, požár, záplava, zemětřesení), nebo při přepravě
- jedná‐li se o vadu částí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, pojišťovací a třícestný ventil, výměníky) v případě jejich zanesení nečistotou či minerály z topného systému a vodovodního řadu, z plynovodu (plynový ventil), ze spalovacího vzduchu a zatékajícího kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) nebo nedostatečným odvzdušněním kotle
- vznikla‐li vada z důvodu nefunkčních přídavných zařízení, instalovaných mimo kotel, nebo provozem s větším než povoleným tlakem užitkové vody
- seřízení výrobku, za které odpovídá servisní firma při uvedení výrobku do provozu a při provedení roční prohlídky, veškeré čištění výrobku, dopouštění vody do systému, dotlakování expanzní nádoby, deblokace havarijního termostatu apod.

REKLAMACE PŘED UVEDENÍM VÝROBKU DO PROVOZU
Při reklamaci poškození výrobku nebo jiných vad výrobku, který nebyl uveden do provozu provede smluvní servisní firma zjištění skutečného stavu výrobku, stanový předpokládaný způsob vzniku vady. Provede soupis náhradních dílů /katalogových čísel/ potřebných k odstranění vady a informuje technický úsek společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., kde dohodne další postup. Smluvní servisní firma účtuje položku – zjištění závady.


Tvorba www stránek