Záruka na náhradní díly

Záruční podmínky pro náhradní díly použité při opravách výrobku:

Společnost KD TRADE PRAHA s.r.o. poskytuje na
náhradní díly použité na pozáruční nebo mimozáruční
opravy záruku 24 měsíců. Záručním listem na použitý
náhradní díl je servisní list (faktura) provedené pozáruční opravy.

Záruka se počítá ode dne opravy
a účtuje se shodně se záručními opravami (základní
položka, položka za výměny dílů a cestovné) . Při
fakturaci této opravy je nutné přiložit také kopii
servisního listu (faktury) původní opravy.

Záruku je možné uznat :

- po předložení řádně vyplněného daňového dokladu za opravu reklamovaného náhradního dílu

Záruka se nevztahuje:

na opravy (výměny náhradních dílů), které provedly neodborné firmy (osoby)
-  závada vznikla z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů dle návodu k obsluze nebo nevhodného používání výrobku
-  závada vzniklá neoprávněným nebo neodborným zásahem do výrobku obsluhou
-  závady vzniklé živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy, neodborným přemístěním výrobku nebo vnějšími vlivy (např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami

 

Tvorba www stránek